Vạn Long Envi Fixcom ERP 10.0-20180410

Information about the Vạn Long Envi instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

App Odoo Customize(Backend Debranding Title,Language,Documentation,Quick Debug,Delete clear)
Quick customize and debranding your own Odoo. Quick debug, Language Switcher, Online Documentation Access,Delete test data.
CRM
Leads, Opportunities, Activities
Dự án
Dự án, Tác vụ
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Sản xuất
Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routings
Bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Chấm công
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý kỳ nghỉ
Nghỉ lễ, cấp phát ngày nghỉ và yêu cầu nghỉ
Xuất hóa đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Tài chính và kế toán
Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Quản lý vào ra
Manage employee attendances
Quy trình tuyển dụng
Jobs, Recruitment, Applications, Job Interviews
Expense Tracker
Xác nhận chi phí, xuất hóa đơn
Bảng điều khiển
Create your custom dashboard
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
HR Dashboard
Dashboard For HR managers and Officers.
VietERP Mailbox
Simple Odoo mailbox
Các Chiến dịch gửi email hàng loạt
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Website Live Chat
Website Live Chat with Visitors/Customers